Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Barbora Humlová, IČ 76465390 se sídlem Pionýrská 368, 55001 Broumov (dále jen: „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: třída Osvobození 65, 55001 Broumov
email: bara@babydeco.cz
telefon: +420 607848030

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Údaje, které nám poskytne zákazník - zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám zákazník poskytne při registraci nebo při vytvoření objednávky na babydeco.cz. Údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo. Pokud zákazník bude chtít, může uvést také údaje jako například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

 • Údaje z registrace přes Facebook - umožníte babydeco.cz také přístup k veřejnému profilu zákazníka, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí veřejného profilu na Facebooku je jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle nastavení zákazníka.
 • Údaje získané pomocí cookies - bychom mohli lépe cílit reklamní kampaně a vylepšovat nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud zákazník ve svém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasili s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

 • babydeco.cz nesbírá ani nezpracovává citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je
 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 3. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   3. zajišťující marketingové služby:
    • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
    • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
    • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
    • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727; poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel prodejů společnosti.
    • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o., PPLCZ s.r.o.
    • Ecomail.cz s.r.o., IČO 02762943; zjištění e-mailingu

 

 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

 

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.11.2018.